Zastępca Głównego Księgowego Warszawa

Data dodania: 01 marzec 2017Ogłoszenie: 42477

Mazowiecka Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy
w Warszawie, ul. Gałczyńskiego 4 poszukuje kandydata na stanowisko:
Zastępcy Głównego Księgowego Mazowieckiej Wojewódzkiej Komendzie OHP wymiarze pełnego etatu.
Forma zatrudnienia: umowa o pracę
Zakres wynagrodzenia: w granicach 2500-3900
Planowany termin zatrudnienia marzec 2017 r.
Miejsce wykonywania pracy: Warszawa

1. Wymagania niezbędne:
1) ukończone studia wyższe ekonomiczne lub ekonomiczne studia podyplomowe
2) co najmniej 3 letni staż pracy w księgowości w jednostkach sektora finansów publicznych,
3) pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
4) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,

3. Wymagania dodatkowe:
1) znajomość zasad księgowości budżetowej,
2) znajomość przepisów ustawy o finansach publicznych,
3) znajomość przepisów ustawy o rachunkowości,
4) znajomość obsługi komputera: programów finansowo – księgowych, pakietu MS Office oraz Libre Office ze szczególnym uwzględnieniem arkuszy kalkulacyjnych,
5) komunikatywność, rzetelność, wysokie umiejętności interpersonalne,
6) samodzielność, zdolność logicznego i analitycznego myślenia,
7) umiejętność pracy w zespole, odporność na stres,
8) odpowiedzialność i dokładność realizacji powierzonych zadań.

4. Główne obowiązki:
1) prowadzenie rachunkowości Mazowieckiej Wojewódzkiej Komendy OHP
2) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,
3) dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,
4) dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,
5) terminowe sporządzanie sprawozdań budżetowych oraz innych związanych z realizacją zadań jednostki,
6) rozliczanie dochodów budżetowych,
7) pełnienie obowiązków głównego księgowego w razie jego nieobecności.

5. Wymagane dokumenty:
1) CV i list motywacyjny,
2) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
3) kserokopie świadectw pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu potwierdzające wymagany staż pracy,
4) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolność do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
5) oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
6) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych
w dokumentach składanych w związku z naborem, niezbędnych dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z póź. zmianami).

6. Miejsce i termin składania ofert:

Dokumenty należy składać do 10.03.2017 r. w dni robocze w godz. 7.45 - 15.45, rekrutacja@mazowiecka.ohp.pl , z dopiskiem zastępca głównego księgowego
Zastrzega się możliwość przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych lub testu wiedzy i kompetencji z wybranymi kandydatami. Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie

Miejsce składania dokumentów:
Mazowiecka Wojewódzka Komenda OHP
ul. K.I. Gałczyńskiego 4, 00-362 Warszawa

Mazowiecka Wojewódzka Komenda OHP zastrzega, iż skontaktuje się tylko
z wybranymi osobami.

Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone Oferty złożone po terminie nie będą
rozpatrywane. Do uczestnictwa w dalszej procedurze naboru zostaną zaproszeni tylko
kandydaci wybrani w drodze analizy złożonych dokumentów aplikacyjnych.

Ogłoszeniodawca

Kontakt
Telefon: ... Pokaż

Zobacz inne ogłoszenia użytkownika ( 27 )

Cena za darmo
Kategoria: Dam pracę
Typ oferty: Finanse, księgowość, prawo
Lokalizacja: Warszawa
Wyświetleń: 486

Najczęściej oglądane:


ogłoszenia lokalne warszawa

Podobne ogłoszenia Zobacz wszystkie ogłoszenia w tej kategorii

Powiadamiaj mnie
o nowych ogłoszeniach
z następującym kryterium:
© 2012 Warszawalokalnie.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.