Syndyk Frost sp zoo sprzeda stanowiska postojowe

Data dodania: 27 wrzesień 2019 Ogłoszenie: 98375
19200zł
Tel. 226... Pokaż
  • Kategoria: Nieruchomości
  • Typ oferty: Garaże i parkingi
  • Lokalizacja: Warszawa
  • Wyświetleń: 380

Opis ogłoszenia

Syndyk masy upadłości FROST sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie zaprasza do składania ofert w konkursach ofert, których przedmiotem jest nabycie trzynastu udziałów, każdy w wysokości 10/1640 części w prawie własności lokalu niemieszkalnego – garażu podziemnego nr G2 o powierzchni użytkowej 3.955,4 m², dla którego Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa, XIII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WA5M/00474090/2. Lokal niemieszkalny znajduje się w budynku posadowionym na działce ewidencyjnej nr 8/3 z obrębu 2-05-02 m. st. Warszawy, w dzielnicy Włochy, przy Al. Krakowskiej 291A. Właścicielem udziałów jest FROST sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Warszawie. Każdy udział odpowiada jednemu z trzynastu stanowiskom postojowym usytuowanym na poziomie -1 o numerach: 113, 115, 128, 129, 135, 142 oraz na poziomie -2 o numerach: 128, 133, 134, 140, 141, 154, 155, lokalu niemieszkalnego – garażu podziemnego nr G2, szczegółowo opisanego powyżej. Według wpisu w dziale I-Sp wyżej wymienionej księgi wieczystej, z każdym udziałem związany jest udział w prawie użytkowania wieczystego gruntu, na którym posadowiony jest budynek oraz taki sam udział w prawie własności części budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali. Według wiedzy syndyka wyżej wymienione prawo użytkowania wieczystego gruntu z dniem 1 stycznia 2019 r. uległo przekształceniu w prawo własności na mocy postanowień ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, jednakże do chwili obecnej nie zostało to ujawnione w księgach wieczystych.
Operat szacunkowy sporządzony przez biegłego sądowego Wojciecha Burkackiego z dnia 14 grudnia 2018 r. jest udostępniony do wglądu w biurze syndyka Piotra Głodka, ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa (tel. 22 639 45 55, e-mail: biuro@syndycy.com.pl), w dni powszednie, w godz. 8:30 – 16:30, oraz w aktach sprawy o sygnaturze XVIII GUp 517/19 (poprzednia sygnatura X GUp 762/18), w czytelni akt Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, ul. Czerniakowska 100 A, 00-454 Warszawa.
Informacje o stanie faktycznym i prawnym przedmiotów konkursu ofert są udzielane zainteresowanym w zakresie posiadanym przez syndyka, w biurze syndyka, a w przypadku gdyby osoba zainteresowana nabyciem przedmiotów konkursu ofert dla dokonania oceny ich stanu faktycznego i prawnego uznawała za celowe zapoznanie się z informacjami wykraczającymi poza zakres informacji posiadanych przez syndyka, uzyskanie takich informacji pozostaje w takim przypadku wyłącznie w gestii osoby zainteresowanej nabyciem konkursów ofert oraz następuje na koszt i staraniem takiej osoby.
Cena wywoławcza za każdy udział w wysokości 10/1640 części w prawie własności lokalu niemieszkalnego, odpowiadający jednemu miejscu postojowemu, wynosi 19.200,00 zł (dziewiętnaście tysięcy dwieście złotych) netto powiększona o VAT w stawce 23%.
Zainteresowani winni składać oferty, pod rygorem odrzucenia, w terminie do dnia 5 listopada 2019 r. do godziny 16:00, w Kancelarii Notarialnej Paweł Matusiak – Notariusz, Klaudia Zaleska-Matusiak – Notariusz spółka cywilna, ul. Żelazna 67 lok. 57, 00-871 Warszawa lub przesłać je na adres wyżej wymienionej Kancelarii listami poleconymi (decyduje data wpływu oferty do Kancelarii, nie zaś nadania oferty). Oferta, która wpłynęła do Kancelarii po terminie, nie będzie rozpatrywana.
Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 7 listopada 2019 r., w Kancelarii Notarialnej Paweł Matusiak – Notariusz, Klaudia Zaleska-Matusiak – Notariusz spółka cywilna, ul. Żelazna 67 lok. 57, 00-871 Warszawa, w godz. 10:00 – 16:00.
Oferent, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany jest w nieprzekraczalnym terminie 3 miesięcy od dnia wyboru oferty dokonanej przez syndyka, zawrzeć umowę sprzedaży. Z chwilą zawarcia umowy na nabywców przechodzą przedmioty konkursów ofert.
Sprzedaż przedmiotów konkursów ofert ma skutki sprzedaży egzekucyjnej.
Pełna treść regulaminów konkursów ofert zamieszczona jest na stronie internetowej www.syndycy.com.pl, w zakładce licytacje. Z regulaminami konkursów ofert można zapoznać się również w biurze syndyka Piotra Głodka, ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa (tel. 22 639 45 55, e-mail: biuro@syndycy.com.pl), w dni powszednie, w godz. 8:30 – 16:30.

Warszawa Mokotów Mazowieckie